Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Belirlendi

Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Merkeze dair tüm detaylar belirlendi.

2 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı. Merkeze dair tüm detaylar bu yönetmelik ile belirlendi.

Yönetmelik

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ NESİL KOMPOZİT MALZEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Misafir Araştırmacı: Bursa Teknik Üniversitesi çalışanı olmayıp merkez bünyesinde araştırma faaliyetinde bulunacak araştırmacıları,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

e) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde Yeni Nesil Kompozit Malzemeler alanında yüksek nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek,

b) Bu alanda yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırmak, katma değeri yüksek kompozit malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlamak,

c) Kompozit malzemeler alanında lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak; eğitime, mezuniyet çalışmalarına ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak,

ç) Üniversite, sanayi ve diğer araştırma ve kalkınma kurumlarının bu konuda işbirliği yapmasını sağlamak,

d) Altyapı, teknolojik bilgi birikimi, bilimsel projeler ve yetişmiş insan gücüyle Bursa ili ve Marmara bölgesindeki kompozit malzemeler araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yeni nesil kompozit malzemeler, bu kompozitlerin nano, mikro ve makro yapılı olarak üretimleri, son ürün özelliklerinin kontrolü için yeni süreçlerin geliştirilmesi, eklemeli imalat ve üç boyutlu basım teknikleri ile işleme süreçleri üzerine ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara öncülük etmek,

b) Yeni nesil kompozit malzemeler alanında ilgili enstitü bünyesinde yürütülen disiplinler arası lisansüstü öğretim faaliyetlerine destek olmak,

c) Yeni nesil kompozit malzemeler alanında çalışan farklı bölümlerin ortak kullanabileceği gelişmiş laboratuvar imkanlarını sağlayarak disiplinler arası daha etkin bilimsel araştırmaların yürütülmesine destek olmak,

ç) Yeni nesil kompozit malzeme araştırmalarını esas alan eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

d) Kompozit malzeme üretimi alanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmak, ortak projeler yürütmek ve bunları sanayiye aktarmak,

e) İleri kompozit malzemeler alanında etkin faaliyetler yürüten yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak,

f) Merkez bünyesinde kompozit malzemeler alanında araştırma gruplarının oluşturulmasını sağlamak ve Üniversitenin yüksek nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütme potansiyelini arttırmak,

g) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek,

ğ) Yeni nesil kompozit malzemeler alanında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayınlamak,

h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen amaçlara uygun diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usullerle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün yokluğunda müdürün görevlendireceği Müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulunun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve denetlemek,

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Müdürün Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerdiği ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak,

b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak,

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak,

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak,

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak,

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerden seçilen en fazla altı üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

Araştırma grupları

MADDE 14 – (1) Yüksek nitelikli ve verimli bilimsel faaliyetlerin yürütülebilmesi amacı ile belli çalışma alanlarına yönelmiş araştırma grupları oluşturulabilir. Araştırma gruplarının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Araştırma grupları içerisinde farklı Üniversite, özel ve kamu kuruluşları, araştırma merkezleri ve benzer kurumlardan misafir araştırmacılar yer alabilir. Araştırma grubu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca onaylanır.

Merkez sekreteri

MADDE 15 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri, iş ve işlemleri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kaynak : resmigazete.gov.tr

814 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!